Artykuł

Aleksandra Gajek

Możliwość usprawnienia i doskonalenia psychologicznego wspomagania leczenia nowotworów


Nowotwór jest obecnie chorobą wzbudzającą największe przerażenie. Jest uważana za niepokonaną i zazwyczaj śmiertelną. Sama nazwa niesie za sobą pejoratywne znaczenie. Rak, nowotwór - to słowa oznaczające zarówno wstrętne stworzenie trawiące człowieka od wewnątrz jak i nieopanowaną, rozrastającą się samoistnie siłę. Lęk wzbudza również niewiedza na temat rozprzestrzeniania się choroby, jej przyczyn a także brak umiejętności skutecznego opanowania choroby. Chorych przerażają skutki uboczne leczenia, osłabienie organizmu, uzależnienie od innych i niemoc. Doskonale widoczne jest, że nie tylko fizyczny ból, lecz także psychiczne cierpienie są trudne do zniesienia.

Psycholodzy towarzysząc osobom cierpiącym na nowotwór mogą wyraźnie wspomagać proces leczenia. Chociaż w Polsce jeszcze brakuje obecności psychologów w szpitalach, mam nadzieję, że jak najszybciej wiedza wynikająca z wyników badań prowadzonych w tym zakresie przekona do wprowadzenia stosownych zmian.

Jest kilka płaszczyzn, na których możnaby udoskonalić wspomaganie leczenia. Oddziaływanie psychologów może wpływać zarówno na powszechne w społeczeństwie poglądy i sądy na temat choroby, stosunek lekarzy do pacjentów, na rodziny i wreszcie na samego chorego.

Eksperymenty związane z działaniem placebo lub oddziaływaniem irracjonalnych przekonań na samopoczucie i emocje dowodzą jak ogromny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu mają nasze myśli. Można przypuszczać, że pewna część cierpienia osób chorych i ich rodzin związana jest właśnie z różnymi przekonaniami dotyczącymi choroby nowotworowej, np. "Rak oznacza wyrok śmierci", "Nowotwór jest siłą nie do opanowania, jest nieprzewidywalny", "Rak to kara za grzechy" itp. Wiedza psychologiczna nakłania do podjęcia prób zmiany tych sądów. Można to uczynić choćby za pomocą kampanii reklamowych, plakatów, akcji happeningowych uświadamiających rzeczywistą naturę nowotworów. Ludzie obecnie często boją się mówić o tej chorobie, nie chcą podejmować badań kontrolnych, wolą odsuwać od siebie świadomość zagrożenia zachorowania. Jest to naturalny mechanizm obronny - unikanie i ucieczka od problemu. Niestety, może on być przyczyną nie wykrycia choroby we wczesnym stadium i tym samym uniemożliwić jej wyleczenie. Nagłaśnianie tematu, potwierdzanie, że nowotwór jak każda inna choroba jest często uleczalny, że jest w dużej mierze podobny do innych chorób może wpłynąć na upowszechnienie badań okresowych a także zmniejszenie lęku przed pozytywnym wynikiem badań kontrolnych.

Drugi aspekt doskonalenia psychologicznego wspomagania leczenia nowotworów związany jest z lekarzami i ich relacją z pacjentami. Onkolodzy mają szczególnie trudne zadanie, ponieważ nie tylko życie innych spoczywa w ich rękach, ale także często są bezradni z powodu braku środków leczenia. Pracę psychologów z lekarzami należałoby zacząć jeszcze w trakcie procesu kształcenia. Uwrażliwienie na siłę oddziaływania autorytetu oraz na psychologiczne aspekty zdrowienia znacznie podwyższyłoby skuteczność leczenia oraz samopoczucie hospitalizowanych pacjentów. Lekarze powinni zdawać sobie sprawę, że cierpienie chorych jest związane nie tylko z fizycznym bólem, ale także z psychicznym załamaniem - osamotnieniem, przerażeniem, upokorzeniem, utratą wszelkiej kontroli i odczłowieczeniem. Taka świadomość wśród personelu medycznego umożliwiłaby lepszą opiekę - zwrócenie uwagi na możliwość poprawienia wyników leczenia poprzez danie poczucia kontroli nad samym sobą i traktowanie chorego jak człowieka, uprawnionego do decydowania o sobie i wymagania szacunku od innych. Lekarze już od pierwszego kontaktu powinni zdawać sobie sprawę ze swojego autorytetu. Szacunek do pacjenta i pełna wiary w wyleczenie postawa lekarza napawa nadzieją chorych zwiększając szansę na zdrowienie. Oprócz tego należy zwrócić uwagę na różnorodność potrzeb pacjentów. Wszyscy oczekują wyzdrowienia i potrzebują pewnych form wsparcia, natomiast każdy z nich w innej formie. Ludzie w stresie mogą dążyć do uzyskania jak największej ilości informacji o zagrożeniu lub unikać ich i odwracać od niego uwagę. Myślę, że w procesie kształcenia medycznego powinno pojawić się wiele elementów psychologii - wykłady i ćwiczenia zwiększające świadomość wspomagającej roli psychologicznego oddziaływania i różnorodności potrzeb ludzkich.

Kolejnym aspektem jest powszechne wśród pracowników służby zdrowia wypalenie zawodowe. W nierównych kontaktach z pacjentami zaburzenie to ma wielkie szanse wystąpienia. Wskazane byłoby zapewnić narzędzia do rozpoznawania objawów choroby - chociażby w formie cyklicznych wykładów uświadamiających zagrożenie i wskazujących możliwości przeciwdziałania i leczenia. Moim zdaniem niezbędna jest również stała opieka psychologiczna personelu medycznego. Umożliwiłaby ona udzielanie wsparcia, pomoc w sytuacjach obciążających psychicznie i emocjonalnie, odnalezienie dróg skuteczniejszego radzenia sobie w częstych sytuacjach stresu. Spotkania grupowe lekarzy i pielęgniarek byłyby szansą na podzielenie się doświadczeniem, udzielanie wzajemnego wsparcia, skuteczniejsze dzielenie obowiązków i zmniejszenie niezdrowej rywalizacji na rzecz współpracy.

Wspomagające oddziaływanie psychologiczne może być potrzebne również w pracy z rodzinami osób chorych na raka. Wiadomość o chorobie bliskiej osoby jest trudna do przyjęcia i zaakceptowania, a zmiany zachodzące podczas leczenia, konieczność opiekowania się, niezrozumiałe zachowanie chorego, osamotnienie i bezradność są często zbyt wielkim obciążeniem, a także dezorganizacją dotychczasowego życia. Uczestnictwo osób bliskich w leczeniu jest niezwykle istotne i niezastąpione dlatego należy je wspomagać. Psycholodzy powinni podczas pracy z rodzinami chorych dostarczać informacji dotyczących choroby - etapy leczenia, sposoby pielęgnacji chorych, a także możliwe reakcje emocjonalne. Taka wiedza zwiększy poczucie kontroli oraz świadomość czekających ich zadań i sytuacji. Poczują się pewniej i bezpieczniej. W walce z poczuciem osamotnienia u osób opiekujących się chorymi pomocne mogą się okazać grupy wsparcia. Wymiana doświadczeń, okazja do otworzenia się i bycia zrozumianym, wylania swoich emocji jest dużą pomocą.

Psychologiczna pomoc może się również wiązać ze zwiększaniem umiejętności relaksowania się i zmniejszania odczuwanego stresu. Przydadzą się one zarówno personelowi medycznemu, jak i chorym i ich rodzinom. Realizacja siebie w zainteresowaniach i kontaktach społecznych odgrywać może rolę bufora dla stresów i przeciążeń odczuwanych w innych sferach życia.

Obszar psychologicznego wspomagania leczenia nowotworów wiąże się bezpośrednio z pracą z chorymi. Od momentu podjęcia decyzji o zrobieniu badań diagnostycznych, poprzez diagnozę, okres leczenia, uboczne jego skutki i czas przychodzenia do zdrowia chorzy przechodzą olbrzymie stresy. Wspomaganie i towarzyszenie im umożliwiłoby łatwiejsze i bardziej świadome radzenie sobie z nimi. Grupy wsparcia są szczególną metodą umożliwiającą uzyskanie zrozumienia i wyrażenie prawdziwych emocji (gniewu, lęku czy poczucia winy, zagubienie, bezradność), których chorzy nie chcą lub wstydzą się pokazywać wobec lekarzy czy rodziny.

Zmiana irracjonalnych myśli dotyczących raka to podstawowe zadanie umożliwiające poprawę stanu psychicznego i dające podstawę do procesu leczenia. Simontonowie opracowali terapię dla osób chorych na raka opartą właśnie na przeformułowaniu złych przekonań na zdrowe: oparte na rzeczywistych faktach, chroniące zdrowie i życie, pozwalające czuć się dobrze i unikać konfliktów.

Zadaniem psychologów w pracy z chorymi jest budowanie pozytywnego myślenia, kształtowanie własnej wartości i poczucia samoskuteczności. Zadanie to jest tym trudniejsze, że w obecnym stanie wiedzy medycznej sposoby leczenia nie zawsze przynoszą skutek, a zazwyczaj przynoszą wiele nieprzyjemnych i bolesnych skutków ubocznych. Poprzez oddziaływanie bezpośrednie, grupy wsparcia i poprzez obecność rodziny pacjent może lepiej odnajdywać się w nowej sytuacji i tym samym szybciej dochodzić do zdrowia. Jak twierdzą zwolennicy psychologii zdrowia oraz przedstawiciele terapii Gestalt człowiek jest zintegrowanym systemem rozumu, ciała i emocji. Wyłącznie fizyczna interwencja może okazać się nieskuteczna w walce z chorobą. W procesie leczenia należy się zająć wszystkimi obszarami.

Psychologiczne wspomaganie procesu leczenia nowotworów to bardzo szeroki obszar działań obejmujący pracę z edukacją i wspieraniem pracowników służby zdrowia, chorych i ich rodzin a także uświadamianiem i uwrażliwianiem społeczeństwa. Osiągnięcie celu jakim jest przyspieszenie leczenia i zmniejszenie cierpienia chorych wymaga dużo wysiłku i pracy na różnych wymiarach. Pierwszym zadaniem jest zapewne przekonanie władz o niezbędności pomocy psychologicznej, ponieważ wymaga ona pewnych nakładów pieniężnych, które - jak jestem przekonana - okazałyby się mniejsze niż kosztowne leczenie i długotrwała hospitalizacja chorych.

Bibliografia


  • Bishop G.D., Psychologia zdrowia. Zintegrowany umysł i ciało. Wrocław: Astrum, 2000
  • Ellis A., Terapia krótkoterminowa. Lepiej, głębiej, trwalej. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000
  • Martin P. Umysł, który szkodzi. Mózg, zachowanie, odporność i choroba. Poznań 2000
  • Sontag S. Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory. PIW, Warszawa, 1999
  • Gordon T. Pacjent jako partner. Warszawa 1999
Opublikowano: 2008-02-24Oceń artykuł:


Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Skomentuj artykuł