Gorące wiadomości

Nie będzie gdzie leczyć psychicznie chorych z prawobrzeżnej części Warszawy

Je­że­li ma­zo­wiec­ki sa­mo­rząd nie do­fi­nan­su­je roz­bu­do­wy Ma­zo­wiec­kie­go Cen­trum Psy­chia­trii "Drew­ni­ca", to za dwa lata nie bę­dzie mogło przyj­mo­wać pa­cjen­tów - in­for­mu­je "Ga­ze­ta Pol­ska Co­dzien­nie".

Do 2016 r. wszyst­kie pla­ców­ki szpi­tal­ne muszą speł­niać wy­mo­gi roz­po­rzą­dze­nia mi­ni­stra zdro­wia. Re­gu­lu­je ono nie tylko spra­wy sa­ni­tar­ne, ale także takie, jak od­po­wied­ni do­stęp do świa­tła dzien­ne­go czy sze­ro­kość drzwi. Szpi­tal w Drew­ni­cy tym wy­mo­gom nie spro­sta. Od lat za­strze­że­nia do tego obiek­tu zgła­sza też straż po­żar­na i sa­ne­pid.

Bez roz­bu­do­wy "Drew­ni­cy" miesz­kań­cy całej pra­wo­brzeż­nej War­sza­wy i kilku po­wia­tów, czyli ponad 700 tys. osób, mogą zo­stać po­zba­wie­ni szpi­tal­nej opie­ki psy­chia­trycz­nej.

Mar­sza­łek wo­je­wódz­twa ma­zo­wiec­kie­go Adam Stru­zik wie­lo­krot­nie pod­kre­ślał, że "Drew­ni­ca" ma być roz­bu­do­wa­na - czy­ta­my w ga­ze­cie.

Opublikowano: 2014-04-07

Źródło: Onet.pl


Zobacz więcej wiadomościŻaden Czytelnik nie napisał jeszcze swojego komentarza. Napisz swój komentarz