Artykuł

Ela Kalinowska

Ela Kalinowska

Co psychoterapeutom przyniesie nowa ustawa? Omówienie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło (do dn. 12.09.2008) konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy "O niektórych zawodach medycznych", mającej wejść w życie z dniem 1.01.2009r. Ustawa ta dotyczy między innymi zawodu psychoterapeuty.

Nowe przepisy wprowadzą bardzo istotne zmiany w nabywaniu prawa do wykonywania tego zawodu oraz nowe regulacje odnośnie zasad jego wykonywania. Projekt ustawy przewiduje, że do wykonywania zawodu psychoterapeuty niezbędne jest spełnienie poniższych warunków

 • ukończenie studiów wyższych i posiadanie tytułu lekarza lub magistra na kierunku psychologia;
 • ukończenie odpowiedniego szkolenia w zakresie psychoterapii;
 • wpisanie do rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych.

Szkolenie


Zgodnie z ustawą szkolenie powinno trwać co najmniej 4 lata, obejmować 1200 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych oraz kończyć się egzaminem przed komisją. (art.3 ust.3).

Do prowadzenia szkoleń uprawnione mają być ośrodki szkolące, które uzyskały akredytację ministra zdrowia. (art. 5) zwane "jednostkami szkolącymi w zakresie psychoterapii".

Warunkiem udzielenia akredytacji jest spełnienie standardów czyli przedstawienie komisji akredytacyjnej, przez dany ośrodek, szczegółowego programu szkolenia opartego na ramowym programie nauczania (określonym w rozporządzeniu ministra), oraz posiadanie odpowiedniej kadry i bazy dydaktycznej.

Dla chętnych do wykonywania zawodu psychoterapeuty oznacza to, że powinni ukończyć szkolenie właśnie w ośrodku akredytowanym, bo tylko wtedy będą mogli wykonywać swój zawód bez konieczności wnioskowania do ministra o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu psychoterapeuty.

Akredytowane ośrodki szkolące w psychoterapii będą:

 • kwalifikować do szkolenia - wg. zawartego w rozporządzeniu ministra zdrowia sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego;
 • szkolić zgodnie z programem szczegółowym, opartym o ramowy program szkolenia określony w rozporządzeniu ministra. Rozporządzenie będzie zawierać również przepisy dotyczące sposobu prowadzenia i odbywania szkolenia oraz formy zaliczania poszczególnych części szkolenia;
 • egzaminować - minister określi skład komisji egzaminacyjnej oraz sposób i formę przeprowadzania egzaminu;
 • wydawać dyplomy - wzór dyplomu będzie określony w rozporządzeniu ministra;
 • prowadzić i przechowywać dokumentację związaną z przebiegiem i organizacją szkolenia w tym protokoły z postępowania kwalifikacyjnego do szkolenia, regulaminy szkolenia, dokumentację przebiegu egzaminów i innych form zaliczenia, rejestr wydanych dyplomów;
 • poddawać się kontroli przez osobę upoważnioną przez ministra. Osoba te będzie mogła wizytować placówkę, mieć wgląd do dokumentacji i wydawać zalecenia dotyczące usunięcia stwierdzonych uchybień.

Akredytacja dla jednostki szkolącej będzie udzielana na 5 lat. Minister może udzielać, odmawiać lub cofnąć akredytację po zasięgnięciu opinii komisji akredytacyjnej.

Komisja akredytacyjna jest powoływana przez Ministra Zdrowia spośród osób posiadających min. pięcioletnie doświadczenie zawodowe, poleconych przez Polską Radę Psychoterapii.

Członkowie komisji akredytacyjnej nie otrzymują wynagrodzenie za pełnione funkcje.

Polska Rada Psychoterapii jest organem opiniodawczym ministra zdrowia i zostaje zwołana przez niego spośród osób:

 • udzielających świadczenia metodami psychoterapeutycznymi o naukowo udokumentowanej skuteczności ;
 • zgłoszonych przez ogólnopolskie stowarzyszenia lub ich sekcje oraz szkoły wyższe prowadzące szkolenia w zakresie psychoterapii.


Rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych


Zgodnie z ustawą prowadzony będzie Rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych w tym do prowadzenia psychoterapii.

Osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychoterapeuty (uprawnienie zyskuje po ukończeniu studiów wyższych i uzyskaniu odpowiednich dyplomów oraz ukończeniu szkolenia) przed podjęciem czynności zawodowych (czyli zanim zacznie pracować jako psychoterapeuta) będzie obowiązana dokonać wpisu do Rejestru i przedstawić zaświadczenie o wpisie pracodawcy lub organowi prowadzącemu ewidencję działalności gospodarczej.

Zaświadczenie będzie wydawane na wniosek osoby zainteresowanej i będzie ważne 3 miesiące.

Wpis do rejestru będzie płatny, natomiast dokonywanie zmian, przedłużenie wpisu będzie bezpłatne. Wpis jest ważny przez 5 lat, a przedłużenia trzeba będzie dokonać na 3 miesiące przed upływem ważności.

Rejestr będzie jawny i dostępny dla osób trzecich z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Wniosek o wpis do rejestru będzie zawierał następujące dane:
 • imię nazwisko,
 • PESEL,
 • Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość i adres zamieszkania,
 • informacje dotyczące uprawnień do wykonywania zawodu medycznego w tym:
  • zdolności do czynności prawnych, stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu medycznego,
  • znajomości języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu, niekaralności (osoba nie była skazana wyrokiem prawomocnym za umyślne przestępstwo przeciw życiu, zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności),
  • posiadania dyplomu do wykonywania zawodu,
  • informacje nt. doświadczenia zawodowego i przebiegu działalności zawodowej, w tym o karach orzeczonych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.


  Do wniosku dołącza się dokumenty:

  • odpisy właściwych dyplomów - ukończenia stadiów i szkolenia (lub szkoleń);
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;
  • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych;
  • potwierdzoną kopie dowodu tożsamości;
  • informacje z Krajowego Rejestru Karnego;
  • oświadczenie o znajomości języka polskiego;
  • dowód wpłaty;

  Minister na drodze rozporządzenia określi szczegółowy zakres danych objętych rejestrem, sposób jego prowadzenia, udostępniania danych oraz wzory wniosków o wpis, przedłużenia wpisu, wydania zaświadczenia o wpisie.

  Przepisy przejściowe czyli co znaczy wejście ustawy dla psychoterapeutów już pracujących w tym zawodzie


  W najlepszej sytuacji są pracujący aktualnie w zawodzie psychoterapeuci z wyższym wykształceniem (nie jest określone, na jakim kierunku) posiadający certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Nie potrzebują oni uznania swoich kwalifikacji przez ministra i muszą jednie wpisać się do Rejestru w czasie zgodnym z harmonogramem określonym przez ministra ale nie później niż do 31.12.2012r.

  Podobnie, w komfortowej sytuacji są osoby, które z dniem wejścia w życie ustawy (1.01.2009r) będą w trakcie szkolenia rekomendowanego przez wymienione PTPy i ukończą je po wejściu ustawy w życie.

  Dla innych psychoterapeutów pracujących obecnie w zawodzie sytuacja się trochę skomplikuje, staną oni wobec konieczności odbycia szkolenia akredytowanego lub uzyskania decyzji ministra o uznaniu kwalifikacji zawodowych. Będą oni mogli wykonywać zawód do czasu uznania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych nie później jednak niż do 31-12-2015

  Aby uzyskać uznanie kwalifikacji zawodowych psychoterapeuta powinien wystąpić z wnioskiem do ministra, w którym powinien przedstawić:

  1. Dokumenty potwierdzające, że program odbytego kształcenia odpowiada programowi kształcenia w psychoterapii określonemu w rozporządzeniu ministra.
  2. Inne dokumenty potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności właściwych dla zawodu psychoterapeuty.
  3. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu psychoterapeuty (prowadzenie psychoterapii indywidualnej, grupowej lub małżeńskiej) przez co najmniej dwa lata w czasie odpowiadającym pełnemu wymiarowi czasu pracy lub odpowiednio dłużej w przypadku wykonywania w niepełnym wymiarze czasu pracy w okresie ostatnich 10 lat.


  Minister wydaje decyzję o uznaniu lub odmowie uznania kwalifikacji na podstawie opinii komisji do spraw uznawania kwalifikacji.

  Komisję do spraw uznawania kwalifikacji powołuje minister spośród osób legitymujących się doświadczeniem zawodowym zgłoszonych przez Polską Radę Psychoterapii lub dorobkiem naukowym zgłoszonych przez szkoły wyższe kształcące w zawodzie psychoterapeuty. Komisja otrzymuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.


  Jeśli wiedza i umiejętności osoby wnioskującej budzą wątpliwości co do równoważności ich z wymaganiami, minister może odmówić uznania kwalifikacji lub uzależnić decyzję od odbycia stażu kwalifikacyjnego lub przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

  W postanowieniu minister określi różnice programowe, których uzupełnienie jest niezbędne do uznania kwalifikacji oraz określa długość stażu, nie dłużej jednak niż 2 lata.

  Staż ma odbywać się w jednostce ochrony zdrowia na podstawie zawartej z nią umowy szczegółowe przepisy odnośnie stażu i testu kwalifikacyjnego będą zamieszczone w rozporządzeniu ministra.

  Uwagi w sprawie projektu ustawy można zgłaszać do 12.09.2008. na adres: m.sobotka@mz.gov.pl.

  Zobacz także: projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych.  Opublikowano: 2008-08-31  Oceń artykuł:


  Ten artykuł nie ma jeszcze żadnych komentarzy.
  Skomentuj artykuł