Katalog
 • Andrzej Augustynek, Wybrane zagadnienia z biologicznych podstaw psychiki

  Budowa mózgu Mózg człowieka dorosłego, ważąc przeciętnie od 1100 do 1400 gramów, zawiera około 100 miliardów komórek nerwowych i dziesięć razy więcej innych komórek (np.


 • Krzysztof Jurek, Wybrane koncepcje tożsamości jednostki w perspektywie psychologicznej

  Pojęcie "tożsamość" ma charakter interdyscyplinarny i funkcjonuje w wielu naukach. Pozostaje w kręgu zainteresowania socjologii, psychologii, politologii, czy pedagogiki.


 • Zuzanna Celmer, Życiowe podróże

  W każdej kulturze znajdujemy mity i baśnie opisujące niezwykłe przygody przedstawianych w nich bohaterów.


 • Katarzyna Czerwonka, Czym jest samoocena?

  Samoocena jest to "ewaluacja pojęcia Ja, czyli uogólniona, względnie trwała ocena siebie jako osoby" (Strelau, 2000, s.


 • Agata M. Aleksińska, Koncepcje osobowości - rozwój, funkcjonowanie, źródła zaburzeń

  Osobowość jest terminem wieloznacznie rozumianym i różnorodnie definiowanym. Zwraca na to uwagę Allport (1937 za: Hall, Lindzey, Campbell, 2004, s.


 • Zuzanna Celmer, To, co musimy utracić

  W książce pod tym samym tytułem Judith Viorst rozważa znane nam wszystkim doświadczenie różnorodnych strat, z którymi nieustannie musimy się zmierzyć, ponieważ nie sposób uciec przed faktami, z jakimi konfrontuje nas życie.


 • Tomasz Ciećwierz, Artysta i jego dzieła, czyli analiza osobowości twórczej oraz procesu twórczego

  Kim jest artysta? Najogólniej można powiedzieć, że jest to człowiek tworzący sztukę. To ktoś, komu często obce są pewne, narzucone standardy.


 • Magdalena Bryksa, Czy problem okaże się murem czy bramą?

  Wobec wszystkiego, co ci się przydarza, możesz albo sobie współczuć, albo traktować to, co się stało, jako prezent.


 • Sławomir Murawiec, Czym jest neuropsychoanaliza? Omówienie wykładu Marka Solmsa

  W dniach 27-28.06.2009 odbył się w Paryżu 10-ty Międzynarodowy Kongres Neuropsychoanalizy zatytułowany: Neuropsychoanaliza; kto jej potrzebuje? (The 10th International Neuropsychoanalysis Congress.


 • Joanna Dymecka, Fenomen płci w psychologii

  Wydaje się, że spośród wielu czynników społecznych i kulturowych kategoria płci (rodzaj) ma największy wpływ na kształtowanie naszych myśli, uczuć i zachowań.


 • Paweł Smółka, Jak behawiorysta mógłby spojrzeć na zjawisko twórczości, czyli zachowania innowacyjne z punktu widzenia psychologii S-R

  „Poetą się nie jest, poetą się bywa” – jak pisał przed ponad wiekiem Cyprian Kamil Norwid.


 • rozmowa z Arturem Królem, Każdy jest w stanie dojść do pożądanych wyników i stać się pewnym siebie, wymaga to po prostu nieco pracy

  Z Arturem Królem, autorem książki "Pewności siebie - kompletna strategia wykorzystania własnego potencjału", wydanej w serii Samo Sedno wydawnictwa Edgard rozmawia Magdalena Mips.


 • Małgorzata Ziębińska, Maskarada

  Maskarada budzi we mnie nieprzyjemne skojarzenia z czymś nieautentycznym, fałszywym, sztucznym, zgiełkliwym jest w znaczeniu tego słowa coś odpychającego.


 • Augustyn Patyk, Neurobiologia osobowości

  Obecnie w psychologii pojawia się wiele teorii dotyczących osobowości. Brak jednej spójnej definicji dostarcza pewnych metodologicznych problemów, miedzy innymi tego, jak można badać coś, czego istnienia nie jesteśmy pewni? Współcześnie nie posiadamy narzędzi, którymi moglibyśmy w jednoznaczny sposób dowieść, że osobowość to istniejąca struktura.


 • Andrzej Lebiedowicz, Niewerbalne i werbalne symptomy kłamstwa

  Na kanwie bardzo swego czasu popularnego serialu filmowego pt. "Magia kłamstwa" ze sztandarową rolą Toma Rotha, wcielającego się w postać doktora Carla Lightmana, szerokie rzesze widzów mogły się przekonać, iż kłamstwo nie pozostaje bez śladu.


 • Zuzanna Celmer, Niewinny

  Początek wszystkich opowieści przedstawia swoich bohaterów w dwojaki sposób.


 • Milena Ryznar-Żak, O jakości życia artystów. Alienacja i sztuka

  Alienacja i sztuka w wypowiedziach artystów Czy proces tworzenia oddala artystów od świata czy przybliża? Czy przybliża ich do nich samych? Jaka jest relacja pomiędzy twórczością artystyczną a poczuciem wolności - sztuka uwalnia czy uzależnia? Pytania ta zadałam na forum galerii Viseti, zajmującej się sprzedażą reprodukcji prac współczesnych malarzy.


 • Małgorzata Ziębińska, Odwaga

  Próbowaliście kiedyś Państwo wyobrazić sobie wieczór poprzedzający dzień, w którym Albert Einstein po raz pierwszy obwieścił światu swoją teorię? Ja niedawno próbowałam.


 • Artur Król, Pewność "siebie", czyli kogo?

  Poznaj siebie Ludzie mający problemy z pewnością siebie częstokroć mówią: "Nie potrafię bronić własnego zdania".


 • Joanna Dymecka, Płeć i mózg

  Mężczyźni powszechnie uważani są za pierwszą płeć, która zdominowała cały układ społeczny, od alkowy po politykę.


 • Agata Aleksińska, Pojęcie jakości życia

  Człowiek formułuje cele, dąży do samorealizacji. Korzysta z dostępnych narzędzi w tym zakresie, na przykład z oferty szkoleń i warsztatów obejmujących tematykę rozwoju wewnętrznego.


 • Przemysław Derencz, Próba syntezy aktualnej wiedzy na temat twórczości

  Twórczość czyli co? Ponieważ wyobrażenia fenomenów psychologicznych, do których niewątpliwie można zaliczyć twórczość, mogą różnić się znacząco, w celu uniknięcia nieporozumień kluczowym wydaje się ich wcześniejsze zdefiniowanie.


 • Barbara Stopa, Psychologia kolorów w kuchni

  Psychologia koloru, badając wpływ barw na człowieka - jego emocje, samopoczucie, zachowanie, a nawet postrzeganie rzeczywistości, daje podstawę do kolejnych rozważań w zakresie znaczenia koloru w różnych dziedzinach, także w projektowaniu wnętrz.


 • Izabela Pawłowska, Samowiedza jako element poczucia tożsamości

  Samowiedza jest zasadniczym składnikiem osobowości. Teoria czy koncepcja własnej osoby jest to mniej lub bardziej uporządkowana wiedza o sobie, umieszczona na kontinuum od zbioru zupełnie nie ustrukturalizowanych, ewaluatywnych i deskryptywnych sądów, do spójnego systemu przekonań o samym sobie, stanowiącego w pełni zintegrowaną strukturę poznawczą.


 • Zuzanna Celmer, W poszukiwaniu sensu życia

  Ze wszystkich żyjących istot, tylko człowiek jest w stanie ogarnąć refleksją swoje własne istnienie i uczynić samego siebie obiektem rozważań.


 • Olga Świderska , Wolność czy zniewolenie w koncepcjach: psychodynamicznej, behawioralnej i humanistycznej

  Kwestia wolności jest chyba tą najbardziej poruszającą, najintensywniej badaną, diagnozowaną z największą cierpliwością.


 • Małgorzata Szychowska, Znaczenie samokontroli - umiejętność odroczenia gratyfikacji w wieku przedszkolnym a pomyślność w dorosłym życiu

  Wprowadzenie Walter Mischel wraz ze studentami przeprowadzili w latach sześćdziesiątych eksperyment, w którym przebadano dzieci z przedszkola na terenie Uniwersytetu Stanforda.


 • Marcin Kotasiński, Relatywny stosunek osobowości do podmiotowości

  Niniejszy artykuł na celu ma zachęcenie czytelnika do nowego spojrzenia na osobowość, a przede wszystkim podjęta zostanie tutaj próba przedstawienia stosunku tejże do podmiotowości ludzkiej.