Nasz Autor

prof. dr Bassam Aouil

prof. dr Bassam Aouil

Doktor psychologii, profesor nadzw. Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.


 • Urodzony: 20.03.1962. (Homs, Syria);
 • Języki: polski, syryjski, arabski, francuski, rosyjski;
 • Specjalność naukowa: psychologia kliniczna i rehabilitacyjna;
 • Miejsce pracy: Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Zakład Psychologii Klinicznej; Pełnomocnik Akademickiego Centrum Pomocy Psychologicznej przy Zakładzie Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychologii AB w Bydgoszczy przy ul. L. Staffa 1.
 • Współpraca krajowa: WSHE w Włocławku - Wydział Pedagogiczny; WSP TWP w Warszawie – Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie;
 • Współpraca zagraniczna: Uniwersytet w Damaszku i w Hossie (Syria); Rosyjska Akademia Kształcenia, Instytut Pedagogiki Specjalnej w Moskwie; Akademia Nauk Pedagogicznych w Kijowie (Ukraina); Uniwersytet Pedagogiczny w Mińsku (Białoruś).
 • Zainteresowania naukowe:
  • Psychologia pomocy psychologicznej online;
  • Poradnictwo psychologiczne;
  • Psychospołeczne aspekty funkcjonowania, integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
  • Psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w pracy.
  • Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania stylu i obrazu życia.

 • Zainteresowania pozanaukowe: sport rekreacyjny (tenis stołowy), gospodarka i finanse (giełda), motoryzacja, sztuka i turystyka.

prof. Bassam Aouil

Dorobek naukowy


Monografie


 1. Pomoc Psychologiczna Online, czyli Internet w poradnictwie psychologicznym. 2004 Bydgoszcz.
 2. Człowiek niepełnosprawny - Rodzina i praca. Monografia pod wspólną redakcją B. Aouila i M. Kościelskiej, 2004, Bydgoszcz: WU AB.
 3. Człowiek niepełnosprawny - sprawność w niepełnosprawności. Monografia pod wspólną redakcją B. Aouila i M . Kościelskiej, 2003, Bydgoszcz: WU AB.
 4. Człowiek niepełnosprawny - Zagrożenia i szanse rozwoju. Monografia pod redakcją, 1999, Bydgoszcz: WU WSP.
 5. Psychospołeczne problemy rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Monografia (w języku arabskim), 1999, Bejrut - Liban : Al.- Chajal.
 6. Emocjonalno - społeczny i poznawczy rozwój dzieci z wadami słuchu. Monografia (w języku arabskim) , 1999/2000, Bejrut - Liban: Al.- Chajal.

Artykuły i recenzje


 1. Aouil, B.(2005). Poradnictwo psychologiczne on-line w systemie wsparcia psychospołecznego studentów. W: Jerzy Mischke (red.) Akademia on-line. Łódź: Wydawnictwa WSHE.
 2. Strategie i style radzenia sobie ze stresem w sytuacji kryzysowej. Psychologia.net.pl. 2005.
 3. Lęk i niektóre jego oblicza (współaut.). Psychologia.net.pl. 2005.
 4. Przestrzeń wirtualna w procesie wspomagania rozwoju i życia cżłowieka. Psychologia.net.pl. 2005.
 5. Rzeczywistość wirtualna w procesie wspomagania rozwoju i życia człowieka niepełnosprawnego. [w:] Człowiek niepełnosprawny - Rodzina i praca. /red./ B. Aouil i M. Kościelska, 2004, Bydgoszcz: WU AB.
 6. Wiedza młodzieży z upośledzeniem umysłowym na temat życia seksualnego człowieka (współautor). [w:] Człowiek niepełnosprawny - Rodzina i praca. /red./ B. Aouil i M. Kościelska, 2004, Bydgoszcz: WU AB.
 7. Wypalenie zawodowe nauczycieli szkół specjalnych. (współautor). [w:] Człowiek niepełnosprawny - Rodzina i praca. /red./ B. Aouil i M. Kościelska, 2004, Bydgoszcz: WU AB.
 8. Rzeczywistość wirtualna jako przestrzeń wspomagania rozwoju i życia człowieka (współautor) [w:] Radochoński. M., Przywara. B (red) Jednostka - grupa - cybersieć: Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego. 2004. Rzeszów: Wydawnictwo WSIZ. Ss. 43-70.
 9. Przestrzeń wirtualna w procesie wspomagania rozwoju i życia człowieka (współautor) [w:] K. Pająk., A. Zduniak (red.) Ery globalnego społeczeństwa informacyjnego, tom 2, 2004. Warszawa, Poznań. Ss. 101-122.
 10. W świetle psychologii lęku. http://www.zdrowemiasto.pl/psyche/online/007.html. 2004.
 11. Wzór zachowania "A" a ryzyko choroby niedokrwiennej serca. 2004.
 12. Wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie edukacji i przygotowania zawodowego nauczycieli. [w:] R. Cierziniewska (red.)Ewaluacja jakości pracy nauczyciela. 2003, Bydgoszcz: WUAB.
 13. Dokąd zmierza bydgoska psychologia kliniczna [w:] Kaja, B., Kowalik, S.(red.) Dokąd zmierzasz bydgoska pedagogiko i psychologio?, 2003, Bydgoszcz: WUAB.
 14. Determinanty postaw wobec prozdrowotnego stylu życia, 2003, zeszczyty naukowe WSH-E, Włocławek.
 15. Skuteczność metod rehabilitacji dzieci z autyzmem. (współautor)[w:] Człowiek niepełnosprawny - sprawność w niepełnosprawności. /red./ B. Aouil i M . Kościelska, (2003) Bydgoszcz: WU AB.
 16. Pomoc psychologiczna Online w systemie profilaktyki i wsparcia psychospołecznego młodzieży - analiza i propozycja. [w:] Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. /red./ T. Sołtysiak i J. Sudar - Malukiewicz. (2003). Bydgoszcz: WU AB.
 17. Wpływ empatii dorosłych osób na ich postawy wobec ludzi niepełnosprawnych.(współautor) [w:] Diagnoza dla osób niepełnosprawnych. /red./ Dietr Lota, Kazimierz Wenta, Włodzisław Zeidler. W języku polskim i niemieckim. (2002). Szczecin.
 18. Obraz samego siebie a aspiracja młodzieży z uszkodzonym słuchem na tle integracji edukacyjnej i społecznej. [w:] Polska młodzież - zagrożenia, zaburzenia w aktualnej rzeczywistości. / red/ T. Sołtysiak i M. Karwowska. (2001) Bydgoszcz: WU AK
 19. Rozwój twórczej osobowości dzieci niepełnosprawnych w warunkach nauczania integracyjnego. Zeszyty naukowe WSHE, tom VIII (Nauki Pedagogiczne). (2000) Włocławek: WU WSHE.
 20. Wybrane kompetencje psychologiczno-pedagogiczne zawodu nauczyciela w świetle reform. [W:] R. Parzęcki i R. Cierzniewskiej /red./ Doświadczenie i projekcja przyszłości w treściach pedagogicznego kształcenia nauczycieli, (2000). Bydgoszcz- Kraków: WUAB.
 21. Wybrane edukacyjne i prawne aspekty niepełnosprawności (recenzja). Auxilium Social - Wsparcie społeczne, nr. 3 / 4 (15/16), (2000). Katowice: Śląsk Sp. Z o.o. Wydawnictwo Naukowe.
 22. Integracja edukacyjna dzieci niepełnosprawnych. [W:] Człowiek niepełnosprawny - Zagrożenia i Szanse rozwoju, / pod. Red./ B. Aouila, 1999, Bydgoszcz : WSP.
 23. Psychologiczne przesłanki pedagogicznego kształcenia nauczycieli. [W:] Pedagogika w systemie akademickiego kształcenia nauczycieli. /Pod Red./ R. Parzęckiego, 1999, Bydgoszcz- Kraków: WU WSP.
 24. Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji (Recenzja). Forum Psychologiczne, Nr. 1, tom 4, 1999, Bydgoszcz : WU WSP.
 25. Optymalizacja rozwoju psychospołecznego i psychoemocjonalnego dzieci niepełnosprawnych w warunkach nauczania integracyjnego. [W:] Pedagogika opiekuńcza wobec współczenej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej, tom II, /redakcja naukowa/ J. Sowa i D. Pstrąg, (1998), Rzeszów.
 26. Charakterystyka procesów komunikowania się dzieci w warunkach integracji. [W:] Komunikacja- Dialog- Edukacja, / pod red./ W. Kojsa i R. Mrózka, (1998),Cieszyn.
 27. Szkoła integracyjna - konieczność przemian w oświacie. [W:] Dylematy przemiań oświatowych. /pod red./ A. Zająca, 1997, Rzeszów.
 28. Psychostymulacyjne aspekty diagnozy dzieci niepełnosprawnych. [W:] Wspomaganie rozwoju - Psychostymulacja, Psychokorekcja, /pod red./ B. Kaji, 1997, Bydgoszcz: WSP.
 29. L.S. Wygotski : Problemy defektologii. (Recenzja). Forum psychologiczne, Nr 1, tom II, 1997, Bydgoszcz : WSP.
 30. Nowatorskie rozwiązania metodyczne w rehabilitacji dzieci i młodzieży (Recenzja) Forum psychologiczne, Nr 2, tom II, 1997, Bydgoszcz : WSP.
 31. Psychostymulacyjne aspekty rozwoju twórczej osobowości a psychologiczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w warunkach integracji. (Teza) [W:] Zbiór abstraktów i streszczenia, WSPS, Warszawa,1997.
 32. Komunikowane się a rozwój osobowości dzieci zuszkodzeniem słuchu. [W:] Trudności w komunikowaniu się osób z uszkodzonym słuchem, pod red. R. Ossowskiego, (1996). Bydgoszcz: WSP.
 33. Psychologiczna rehabilitacja dzieci z naruszeniem słuchu wwarunkach integracji. [W:] XXIX ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO - Książka referatów 1966. Gdańsk.
 34. Rozwój Twórczej osobowości dzieci z wadą słuchu w warunkach nauczania integracyjnego. (Teza referatu). [w:] Książka abstraktów ,1996. Warszawa: WSPS.
 35. Obraz samego siebie u dzieci niepełnosprawnych w masowych szkołach integracyjnych. (Teza referatu). [w:] Zbiór abstraktów, streszczenia, 1996. Bydgoszcz: WSP.
 36. Rozwój procesualnych aspektów myślenia w świetle związków z rozwojem osobowości dzieci z uszkodzeniem słuchem. [w:] Trempała. J /red/ Rozwijający się człowiek. 1995. Bydgoszcz: WSP.
 37. Psycho-pedagogiczne potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Arabski Nauczyciel, Nr 139, 1994, Damaszek: Ministerctwo Edukacji Narodowej.
 38. Rodzina a rozwój zdolności dzieci. (Teza Referatu) Współczesne problemy rodzin arabskich Międzyarabska konferencja. 1994. Damaszek.
 39. Język migowy a rozwój osobowości dziecka głuchego. Referat na Ogólnoarabską konferencję Surdopsychologów, 1994. Damaszek.
 40. Psychologiczne właściwości rozwoju myślenia dzieci z uszkodzonym słuchem. Autoreferat pracy doktorskiej, Instytut Defektologii Akademii Nauk Pedagogicznych, 1992. Moskwa.
 41. Rozwój poglądowych form myślenia dzieci z wadą słuchu. Tezyreferatu [W:] Zbiór prac naukowych, Instytut Defektologii - Akademia Nauk Pedagogicznych, 1991.Moskwa.
 42. Właściwości poglądowo-obrazowego myślenia dzieci z uszkodzeniem słuchu w młodszym wieku szkolnym. Referatu[W:] Zbiór prac naukowych, Instytut Defektologii - Akademia Nauk Pedagogicznych, 1990. Moskwa
 43. Myślenie twórcze dzieci w młodszym wieku szkolnym. Praca naukowo- badawcza, Wydział Pedagogiki i Psychologii - Uniwersytet w Damaszku, 1986. Damaszek.
 44. Psychopedagogiczne problemy dzieci w młodszym wieku szkolnym. Praca naukowo- badawcza, Wydział Pedagogiki i Psychologii- Uniwersytet w Damaszku, 1985. Damaszek.
 45. Pomoc psychologiczna Online w systemie usług psychologicznych. Książka abstraktów XXXII Zjazdu Naukowego PTP 2005. Ss. 130.
 46. Online counseling - a computer and the internet in the psychological services; Abstracts book the 28 Congress World Federation of Mental Health, Cairo 4-8.09.05.
 47. Aouil, B. (2005) Internet w pomocy psychologicznej. W: M. Sokołowski (red.) Oblicza Internetu – Internet a globalne społeczeństwo informacyjne. 2005, Elbląg: Instytut Informatyki Stosowanej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, ss. 283-292.
 48. Aouil, B. (2005) Zespół wypalenia zawodowego u psychologów - raport z badań w województwie kujawsko-pomoskiego. (współ autor: I. Renteflejsz). Polskie Forum Psychologiczne, Nr 1, tom 10, Bydgoszcz : WU AB, ss. 53-62.
 49. Aouil, B. (2005) Pomoc psychologiczna Online – realia i perspektywa. W: M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona (red.) Psychologia współczesna, Kraków: Wydawnictwo naukowe Akademii Pedagogicznej, ss. 78-90.
 50. Aouil, B. (2005) Niektóre aspekty wartości pracy w percepcji osób pracujących i bezrobotnych. Zeszyty Naukowe WSHE, tom XVIII (Nauki Pedagogiczne). Włocławek: WU WSHE, ss. 29-45 .
 51. Bassam Aouil,Anna Sajnóg(2005)Potrzeby i kierunki wsparcia psychospołecznego rodzin dzieci z zespołem Downa, [W]Krystyna Marzec-Holka(red.) Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz:WUUKW, ss. 242-262.
 52. Bassam Aouil, Beata Haj Bakri (2006)Wypalenie zawodowe a poczucie sensu życia lekarzy internistów. Psychologia.net.pl.

Artykuły przygotowane do druku


 1. Wypalenie zawodowe w zawodzie psychologa. Forum Psychologiczne. Instytut Psychologii, Bydgoszcz.
 2. Pomoc psychologiczna Online w systemie wsparcia psychospołecznego studentów. Akademia Online, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczne w Łodzie.

Działalność dydaktyczna


Wykłady kursowe dla studentów psychologii i pedagogiki


 • Psychologia kliniczna i rehabilitacyjna;
 • Wykorzystywanie komputerów i Internetu w praktyce klinicznej;
 • Psychologia ogólna – procesy poznawcze;
 • Teorie psychologii klinicznej;
 • Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych.

Wykłady monograficzne


 • Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 • teoretyczne i praktyczne podstawy pomocy psychologicznej w Internecie;
 • Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania skutecznej integracji dzieci i studentów niepełnosprawnych;
 • Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania kształtowania się obrazu i stylu życia.

Seminaria naukowe


 • Uwarunkowania efektywności pomocy psychologicznej Online;
 • Skuteczność stosowanych metod wspomagania rozwoju (rewalidacji i rehabilitacji) w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi;
 • Dylematy funkcjonowania psychoseksualnego osób niepełnosprawnych – perspektywy pomocy psychologicznej;
 • Psychospołeczne uwarunkowania integracji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych;
 • Psychospołeczne uwarunkowania i kierunki wsparcia psychospołecznego osób chorych i niepełnosprawnych i ich rodzin.

Liczba promowanych prac magisterskich licencjackich


 • Ponad 50 prac z zakresu psychologii klinicznej, rehabilitacyjnej i wychowawczej, pedagogika społeczna i specjalna ( rewalidacyjna) , Logopedia w okresie 1998 - 2003 r.
 • Ponad 150 prac z zakresu pedagogiki społecznej (promocja zdrowia) specjalnej (rewalidacja i resocjalizacja) i logopedii;
 • Ponad 150 Licencjatów pedagogiki specjalnej i społecznej.

Działalność organizacyjna i praktyczna


 • Współorganizator i pełnomocnik Akademickiego Centrum Pomocy Psychologicznej przy Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii AB w Bydgoszczy;
 • Konsultant Centrum Pomocy Psychologicznej Online przy Akademickiego Centrum Pomocy Psychologicznej przy Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii AB w Bydgoszczy;
 • Konsultant - psycholog kliniczny w portalu www.zdrowemiasto.pl: http://www.psyche.zdrowemiasto.pl/online/.