Nasz Autor

prof. dr hab. Andrzej Lipczyński

prof. dr hab. Andrzej Lipczyński

Urodziłem się 8 października 1951 roku w Chełmie, województwo lubelskie. W 1971-1976 studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, inspiracji arystotelowsko-tomistycznej, specjalizacji filozoficzno-psychologicznej. Niczym szczególnym nie wyróżniałem się podczas studiów.

Po studiach rozpocząłem pracę w służbie zdrowia w Chełmie. Najpierw w Poradni Psychologicznej, a później na Oddziale Psychiatrycznym. W 1979 roku powierzono mi obowiązki kierownika Oddziału Odwykowego.

W 1984 roku uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Promotorem mojej dysertacji pt
„Zespół psychoorganiczny u osób nadużywających alkoholu. Studium psychologiczne” była prof. dr hab. Zenomena Płużek.dr Andrzej Lipczyński

Od 1982 roku rozpocząłem współpracę dydaktyczną z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, nieco później z Instytutem Prawa Karnego. Jestem także wykładowcą w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie oraz w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie.

Nadal zawodowo związany jestem z lecznictwem uzależnień. Pracuję w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Psychiatrii Sądowej. Członkiem redakcji profesjonalnego portalu www.psychiatria.pl.

Zainteresowania pozazawodowe: jeździectwo (sportowo-rekreacyjne) teologia i filozofia, muzyka romantyczna oraz to, co piękne i interesujące.


Ważniejsze publikacje


 1. Problemy lecznictwa odwykowego w województwie chełmskim
 2. Rola i zadania psychologa w lecznictwie odwykowym
 3. Poczucie winy i niepokoju u osób z uzależnieniem alkoholowym
 4. Terapia osób uzależnionych od alkoholu na przykładzie Oddziału Odwykowego w Chełmie
 5. Poziom agresji, neurotyzm, intro-ekstrawersja u osób uzależnionych od alkoholu
 6. Poziom syndromu agresji u mężczyzn uzależnionych od alkoholu przebywających w zakładzie karnym
 7. Wsparcie społeczne w grupach samopomocowych,
 8. Próba ustalenia cech osobowościowych osób z organicznym schorzeniem psychosomatycznym
 9. Psychokorekcja w oddziale odwykowym zakładu karnego
 10. Adaptacja człowieka chorego do warunków oddziału psychiatrycznego
 11. Obraz kliniczny zespołu uzależnienia od alkoholu
 12. Opinia młodzieży na temat przyczyn i skutków alkoholizmu
 13. Przyczyny powstania zespołu uzależnienia od alkoholu w opinii pielęgniarek pracujących w stacjonarnej służbie zdrowia,
 14. Skutki zespołu uzależnienia od alkoholu w opinii pielęgniarek,
 15. Postawa pielęgniarek wobec osób uzależnionych od alkoholu
 16. Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym cz. I
 17. Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym cz. II
 18. Poziom lęku u osób uzależnionych od alkoholu leczonych w oddziale odwykowym. Badania porównawcze
 19. Poziom lęku jako stan i jako cecha wg State-Traite Anxiety Inventory. Badania normalizacyjne.
 20. Wsparcie udzielane przez pielęgniarki osobom uzależnionym od alkoholu
 21. Konferencja naukowa „ Promocja Zdrowia Psychicznego” Zwierzyniec 99 r
 22. Poczucie winy jako względnie stały składnik osobowości osób uzależnionych od alkoholu.
 23. Obraz osobowości osób przeżywających lęk z powodu przerwania abstynencji przez członka rodziny.
 24. Lęk charakterologiczny u osób uzależnionych od alkoholu.
 25. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia.
 26. Zaburzenia osobowości w uzależnieniu od alkoholu.
 27. Wieloaspektowy model uzależnienia od alkoholu.
 28. Osobowościowe i biologiczne uwarunkowania samokontroli emocjonalnej
 29. Wsparcie społeczne w procesie intensywnej terapii osób uzależnionych od alkoholu.
 30. Poziom lęku u osób uzależnionych od alkoholu.
 31. Lęk w schizofrenii
 32. Lek dezintegracyjny w schizofrenii
 33. Pierwszy kontakt terapeutyczny z osobą uzależnioną od alkoholu.
 34. Poczucie bezpieczeństwa u osób uzależnionych od alkoholu
 35. Sezonowa choroba afektywna i jej leczenie
 36. Otępienie
 37. Agresor i ofiara z neurobiologicznej perspektywy
 38. Stan psychiczny a schorzenia dermatologiczne.
 39. Rola czynników psychicznych w przebiegu schorzeń dermatologicznych
 40. Uogólnione zaburzenia lękowe.
 41. Lęk separacyjny
 42. Syndrom agresji u mężczyzn pijących i niepijących po intensywnym programie terapii.
 43. Motywacyjna rola lęku i agresji w zbrodni przeciwko życiu.
 44. Poczytalność. Niepoczytalność oraz poczytalność ograniczona w opiniowaniu sądowo-psychologicznym.
 45. Opiniowane sądowo-psychiatryczne w upiciu alkoholowym.
 46. Ataki paniki i zaburzenia paniczne .
 47. Zaburzenia sprawności intelektualnej.
 48. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne w okresie rozwojowym.
 49. Wzmocnienie pozytywne i negatywne w uzależnieniu od alkoholu.
 50. Zespół stresu pourazowego – charakterystyka psychologiczna i neuropsychologiczna.
 51. Niektóre aspekty wiarygodności zeznań ofiar przemocy seksualnej.
 52. Preferencje wartości u osób uzależnionych od alkoholu.
 53. Zbrodnia przeciwko życiu. Zabójcy seryjni.
 54. Normalizacja State-Trait Anxiety Inventory (STAI) i możliwość jego stosowania w terapii osób uzależnionych od alkoholu.
 55. Opiniowanie w sprawach ważności testamentu.
 56. Psychodermatologia. Stan psychiczny a schorzenia dermatologiczne.
 57. Krótkie spojrzenie na przemoc
 58. Przemoc seksualna
 59. Stres pourazowy w wyniku gwałtu i potrzeba wsparcia społecznego
 60. Stres pourazowy - somatyzacja, osobowość z pogranicza (borderline) rozszczepiona osobowość
 61. Niektóre aspekty życia seksualnego osób niepełnosprawnych
 62. Opiniowanie psychologiczne w sprawach o ubezwłasnowolnienieKontakt

   a.lipczynski@psychiatria.pl